Realizacja: Wróblew

Nazwa zadania: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu na rowie R-A w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Wróblew”.

 

Inwestor: GDDKiA  Oddział w Łodzi

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres zadania:

-rozbiórka istniejącego mostu

-budowa nowego przepustu  stalowego z ocynkowanej blachy falistej.

-przebudowa nawierzchni drogowej na przepuście i dojazdach

 

Parametry techniczne obiektu:

 • konstrukcja rura spłaszczona;
 • światło poziome  1,80 m
 • światło pionowe  1,20 m
 • liczba otworów  1
 • długość po osi sklepienie dolne 22,88 m
 • sklepienie górne 20,48 m
 • posadowienie ława kruszywowa
 • nośność projektowana 500 kN

 

Parametry techniczne drogi :

 • Prędkość projektowana 50 km/h teren zabudowany
 • Kategoria obciążenia ruchem KR5
 • Szerokość pasa ruchu 3,5 m + opaska 0,5 m = 4,0 m
 • Szerokość pobocza gruntowego 1,5 m
 • Bariery ochronne N2, W1, B w granicy pobocza gruntowego
 • Nawierzchnia jezdni bitumiczna

Obiekt inżynierski zlokalizowany został w miejscowości Wróblew w ciągu drogi krajowej nr 12

klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

 

Przeszkoda : rów melioracji szczegółowej R-A-12

 

Termin realizacji: 09.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

1a-Wroblew
2a-Wroblew
1-Wroblew
2-Wroblew