Realizacja: Woźniki

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy Woźnik.

 

Zamawiający:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

 

Generalny Wykonawca: Kons.:  Drog -Bud Sp. z o.o./Nowak-Mosty sp. z o.o.

 

Parametry techniczne :

Droga wojewódzka klasy G wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Zakres zadania:

 1. Budowa drogi wojewódzkiej – klasa techniczna G, od km 0+000 do km 4+480,61, z wyłączeniem odcinka drogi łącznikowej węzła Woźniki (od km 1 + 187,63 do km1+595,52)
 2. Budowa skrzyżowań, w tym: budowa ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 0+000 – rondo nr 1, budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą łącznikową węzła Woźniki – km 1 +124 92 – rondo nr 2, rozbudowa ronda na skrzyżowaniu drogi łącznikowej z DP 2336S (rozbudowa o wlot wschodni) – km 1+595,52 – rondo nr 3, budowa skrzyżowania z DG 635017S – km 3+727,43, budowa ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 4+480,61 –rondo nr 4,
 3. Budowa miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów,
 4. Budowa dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drogowego obwodnicy,
 5. Budowa odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa), budowa przepustów,
 6. Budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budowa  kanalizacji           deszczowej,
 7. Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej,
 8. Budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej,
 9. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 10. Budowa kanału technologicznego,
 11. Wycinka drzew i krzewów
 12. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 13. Budowa przejazdu gospodarczego PG-01:

– klasa obciążenia A + pojazd  specjalny klasy 150 ( Stanag 2021)

– rama żelbetowa zamknięta

– długość całkowita – Lc = 15,5 m

– rozpiętość teoretyczna – Lt= 3,90 m ( światła poziome 3,5m)

 

Termin realizacji: 23.09.2017. –  30.11.2018.

1-Wozniki
2-Wozniki
3-Wozniki
4-Wozniki
6-Wozniki
5-Wozniki
7-Wozniki