Realizacja: Racławice Śląskie

Nazwa zadania:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową mostu od km 5+954 do km 6+950 w m. Racławice Śląskie.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

Generalny Wykonawca: Drog-bud Sp. z o.o.

 

Podwykonawca kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania :

Budowa obiektu mostowego o parametrach technicznych:

  • Konstrukcja: jednoprzęsłowa, wolnopodparta, wykonana z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T24 zespolonych monolityczną płytą żelbetową oraz monolitycznymi poprzecznicami podporowymi
  • długość całkowita: lc = 47,48 m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła: lt = 23,4 m;
  • szerokość całkowita: 13,8 m;
  • kąt skosu 77º
  • przeszkoda – rzeka Osobłoga

 

Zakres zadania:

– Zabicie ścianek szczelnych i wykonanie wykopów pod fundamenty;

–  Wykonanie fundamentów oraz korpusu przyczółków wraz ze ścianką zapleczną, wspornikiem

pod płyty przejściowe oraz skrzydłami;

–  Wykonanie ciosów podłożyskowych oraz montaż łożysk;

–  Montaż belek prefabrykowanych oraz zmonolityzowanie ich betonem;

–  Wykonanie monolitycznych płyt przejściowych;

–  Wykonanie izolacji na ustroju nośnym oraz płytach przejściowych, dodatkowe zabezpieczenie

płyt betonem ochronnym gr. 10cm;

–  Wykonanie kap chodnikowych z nawierzchnią, ułożenie krawężników;

–  Wykonanie dylatacji na obiekcie;

–  Montaż, barier ochronnych;

–  Montaż schodów skarpowych oraz umocnienie stożków;

–  Rozbiórka mostu istniejącego;

–  Wykonanie prac wykończeniowych oraz umocnienie skarp i dna rzeki.

 

Obiekty inżynierskie zlokalizowane został w Racławicach Śląskich w ciągu DW 417 w km 6+697, klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 oraz pojazd specjalny wg klasy wojskowej MLC 40

 

Termin realizacji: 15.11.2017 r. – 10.09.2018 r.

1c-Raclawice-Slaskie
2c-Raclawice-Slaskie
3c-Raclawice-Slaskie
1b-Raclawice-Slaskie
3b-Raclawice-Slaskie
1a-Raclawice-Slaskie
3a-Raclawice-Slaskie
2-Raclawice-Slaskie
5-Raclawice-Slaskie
2b-Raclawice-Slaskie
4b-Raclawice-Slaskie
2a-Raclawice-Slaskie
1-Raclawice-Slaskie
3-Raclawice-Slaskie
4-Raclawice-Slaskie