Realizacja: Częstochowa DK46

Nazwa zadania: Rozbudowa DK-46 na terenie m. Częstochowa- projektuj i buduj

 

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu  w Częstochowie

 

Generalny Wykonawca: Kons. : DROG -BUD Sp. z o.o. , Bitum sp. z o.o. ,Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dla procedury (Zaprojektuj i zbuduj)

 

Parametry techniczne drogi DK 46 :

Klasa techniczna – G

Kategoria ruchu –  KR5

Prędkość projektowa – 50km/h

 

Zakres  zadania:

Przedmiotem zamówienie jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ul. Przejazdowej i ul. Głównej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie. Początek projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na zachodniej granicy miasta, natomiast koniec na włączeniu do ul. Pułaskiego. Łączna długość odcinka drogi wynosi 7+200km:

– trasa po istniejącym przebiegu DK46 od granicy miasta Częstochowa do ronda przy ul. Św. Barbary – długość 5+464.00km

– nowe obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego – długość 1+736,00km

 1. Rozbudowa i budowa skrzyżowań oraz rozwiązań komunikacyjnych w postaci rond (zwykłych, turbinowych).
 2. Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości (obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego).
 3. Budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, zieleń.
 4. Budowa oświetlenia ulicznego.
 5. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych.
 6. Budowa miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej oraz zatoki do ważenia pojazdów.
 7. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp.
 8. Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu DK46”

– most nad rzeką Gorzelanką – L= 31,00m
– most nad rzeką Gorzelanką – Mała Warszawka – L =18,68
– most nad rzeką Stradomką – L =  25,20m

 1. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 2. Budowa kanału technologicznego spełniającego funkcje kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kanalizacji na potrzeby infrastruktury drogowej
 3. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów;

 

Termin realizacji: 19.04.2018r.-30.10.2020r.

1-czestochowa-DK1