Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, które powierzacie Nowak-Mosty sp. z o.o. oraz zagwarantowaniu Państwu pełni uprawnień związanych z tym faktem poniżej podajmy najistotniejsze informacje:

1. Administratorem danych osobowych jest: Nowak-Mosty sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. K. Srokowskiego 27 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.: 728 950 457, adres e-mail: biuro@nowak-mosty.pl.

2. Dane osobowe zgromadzone przez naszą firmę służyć będą realizacji obowiązków umownych lub wynikających z przepisów prawa i na tej podstawie dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

3. Świadczone przez nas usługi wiążą się nierozerwalnie z ujawnianiem danych osobowych określonym kategoriom odbiorców, jak inwestorzy, wykonawcy, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz utrzymania usług IT, a także organy podatkowe, nadzoru budowlanego.

4. Zgromadzone przez naszą firmę dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji celu, który przed chwilą opisaliśmy. Będzie to z reguły okres 5 lat od zakończenia realizowanej przez naszą firmę inwestycji lub wygaśnięcia umowy, do końca roku kalendarzowego.

5. Możecie Państwo żądać umożliwienia dostępu do danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść umotywowany sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Macie Państwo także prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.

6. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest koniecznym wymogiem zawarcia i wykonywania umowy, bez nich nie jest możliwa współpraca z naszą firmą.

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.