Realizacja: Żarki

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 793.

 

Zamawiający:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

 

Generalny Wykonawca: Kons.:  Drog -Bud Sp. z o.o./Nowak-Mosty sp. z o.o.

 

Parametry techniczne :

Droga wojewódzka klasy G wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Zakres zadań:

Część A – Zadanie 1

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 na odcinku Żarki-Myszków

 1. Przebudowa odcinka drogi o długości 5,4 km od Żarek do Myszkowa
 2. Budowa i rozbudowa istniejących skrzyżowań.
 3. Budowa odwodnienia drogi.
 4. Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego.
 5. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 6. Przebudowa istniejących obiektów inżynieryjnych m.in. P1 i P3

P1 w km 30+198 – rozbiórka i budowa nowego

– monolityczna rama żelbetowa zamknięta

– długość całkowita Lc = 13,7m

– rozpiętość w świetle 4,0m

– klasa obciążenia A + Stanag 2010

P3 w km 30+775,80 – rozbiórka i budowa nowego

– monolityczna rama żelbetowa zamknięta

– długość całkowita Lc = 14,78m

– rozpiętość w świetle 4,0m

– klasa obciążenia A + Stanag 2010

Część A – Zadanie 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacji deszczowej stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej) w pasie drogowym wraz przyłączami i sięgaczami do dziełek prywatnych lub bocznych dróg o łącznej długości

L = 2815,1m.

 1. Budowa przepompowni ścieków PS1 i PS2.
 2. Budowa zalicznikowych linii zasilających przepompownie.
 3. Przebudowa kabla SN.
 4. Przebudowa wlotu drogi gminnej w ul. Żytniej do DW793.
 5. Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej.

Część B – Zadanie 3

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 na odcinku Janów- Złoty Potok.

 1. Przebudowa odcinka drogi o długości 2,1 km.
 2. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

 

Termin realizacji: 23.07.2017. –  30.10.2018.

1-Zarki
2-Zarki
3-Zarki
4-Zarki
5-Zarki
7-Zarki
9-Zarki
6-Zarki
8-Zarki
10-Zarki