Realizacja: Sękowa

Nazwa zadania:  Przebudowa mostu drogowego w m. Sękowa – projektuj i buduj.

 

Zamawiający:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja nośna jednoprzęsłowa łukowa z jazdą dołem

Długość całkowita  Lc               – 70,8 m

Rozpiętość  Lt                           –  58,0

Szerokość mostu b                   – 17,32 m

Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

 

Przeszkoda: rzeka Sękówka

 

Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej DW 977 w m. Sękowa.

 

Parametry techniczne drogi DW nr 977 :

Długość całkowita:                      0,292 km

Kategoria drogi:                           wojewódzka

Klasa drogi:                                       G

Prędkość projektowa:                Vp= 60km/h

 

Zakres zadania:

– organizacja ruchu samochodowego – objazd – most objazdowy

– rozbiórka istniejącego mostu pięcioprzęsłowego, płytowo belkowego

– budowa nowego mostu – o konstrukcji nośnej łukowej, żelbetowej, sprężonej, z jazdą dołem

– przebudowa odcinka drogi odc. 250 od km 1+120,00 do 1+222,00 i odc. 260 0+000,0 do 0+190,00

– przebudowa sieci wodociągowej

– przebudowa sieci gazowej

– przebudowa sieci teletechnicznej

– przebudowa kanalizacji sanitarnej

– oświetlenie mostu

 

Termin realizacji: 12.09.2018r.  – 30.10.2019r.                          

1-Sekowa
2-Sekowa
3-Sekowa